NEWS AND EVENTS

WE ARE HIRING - TIN TUYỂN DỤNG

Chức danh/Job Title: Luật sư (Associate) / Chuyên viên pháp lý (Paralegal)

Mô tả công việc/Job description:

• Tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng, giao dịch của khách hàng về đầu tư, kinh doanh.

Legal advice, drafting and negotiating contracts, agreements and transactions in investment/business activities.

• Tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong đầu tư, kinh doanh

Legal advice and assisting in dispute settlement related to investment/business activities.

Yêu cầu công việc/Job requirements:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

University graduate with major in Law.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư có uy tín.

At least two years experience in reputable law firms.

• Thông thạo tiếng Anh.

Advanced English writing and speaking skills.

Chức danh/Job Title: Luật sư (Associate)/ Chuyên viên pháp lý (Paralegal)

 

Mô tả công việc/Job description:

 

Tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng, giao dịch của khách hàng về đầu tư, kinh doanh.
Legal advice, drafting and negotiating contracts/ agreements and transactions in investment and businesses activities.

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong đầu tư, kinh doanh
Legal advice and assisting in dispute settlement related to investment and business activities.

 

Yêu cầu công việc/Job requirements:

 

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

University graduate with major in Law.

 

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư có uy tín.

At least two years experience in reputable law firms.

 

Thông thạo tiếng Anh.

Advance English writing and speaking skills.